Ίδρυση Εταιρίας στην Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη και η γεωγραφική της θέση τη καθιστά ένα σταυροδρόμι καθοριστικής σημασίας που συνδέει τη Ευρώπη με  Ασία και  Αφρική.

Η Ελληνική οικονομία είναι βασισμένη σε δυο πυλώνες τον τουρισμό και τη ναυτιλία που αποτελούν τις πιο σημαντικές  βιομηχανίες της χώρας που συνεισφέρουν  σε μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ, καθώς επίσης αποτελούν και μεγάλη πηγή συναλλάγματος. Δυο νέοι ανερχόμενοι κλάδοι που αναπτύσσονται επίσης τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελληνική οικονομία είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και οι υπηρεσίες logistics.

 

Τα κυριότερα είδη επιχειρήσεων που μπορούν να ιδρυθούν στην Ελλάδα είναι δυο:

Κεφαλαιουχικές και Προσωπικές

Κεφαλαιουχικές

1. Ανώνυμη Εταιρία Α.Ε. στην Ελλάδα:

 • Απαιτούμενο ιδρυτικό κεφάλαιο 60.000€
 • Το κεφάλαιο διαιρείτε σε ίσης αξίας μερίδια που απαρτίζουν τις μετοχές
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής της εταιρείας
 • Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων / μετόχων
 • Λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία
 • Πρόβλεψη τριών οργάνων (Γενικής Συνέλευσης, Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτών)
 • Για τη ίδρυση της Α.Ε. απαιτείτε συμβολαιογραφικό έγγραφο με συμμετοχή δικηγόρου καθώς και διαφόρων κατά περίπτωση διοικητικών αδειών.

2. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνη Ε.Π.Ε. στην Ελλάδα:

 • Υποχρέωση ύπαρξης ελάχιστου κεφαλαίου 4.500€ για την ίδρυση
 • Διαίρεση του κεφαλαίου σε εταιρικές συμμετοχές, που αποτελούνται από εταιρικά μερίδια με αξία πολλαπλάσια των 30 € ανά μερίδιο.
 • Υποχρεώσεις δημοσιότητας κατά την ίδρυση και μετέπειτα
 • Πρόβλεψη συγκεκριμένης διάρκειας της εταιρίας στο καταστατικό, χωρίς όμως η σχετική έλλειψη να καθιστά το καταστατικό άκυρο.
 • Περιορισμένης ευθύνη των εταίρων
 • Λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία προσώπων και κεφαλαίου
 • Ύπαρξη δύο οργάνων (Συνέλευσης των εταίρων και Διαχειριστές)
 • Η ίδρυση της Ε.Π.Ε. απαιτεί συμβολαιογραφικό τύπο και παράσταση δικηγόρου.

3. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε. είναι μια νέα μορφή εταιρείας στην Ελλάδα:

 • Πλεονεκτήματα έναντι άλλων εταιρικών μορφών:
 • Είναι εμπορική και έχει νομική προσωπικότητα
 • Έχει ελαχιστοποιήσει το διοικητικό κόστος λειτουργίας (παραστάσεις δικηγόρων ,συμβολαιογράφων και τις δημοσιεύσεις)
 • Απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ενός Ευρώ
 • Η εταιρική συμμετοχή είναι αποσυνδεδεμένη από το κεφάλαιο
 • Αναγνωρίζεται κάθε είδους εισφοράς (κεφάλαιο, εργασία ή εγγυοδοτική ευθύνη)
 • Απλοποιούνται οι σχέσεις των εταίρων και η λειτουργία της εταιρείας
 • Ευελιξία στη επιλογή και μεταβολή μεταξύ ενός κεφαλαιουχικού σχήματος και μιας προσωπικής εταιρείας

Προσωπικές

1. Ετερόρρυθμη Εταιρεία Ε.Ε. στην Ελλάδα:

 • Μη πρόβλεψη αναγκαίου ελαχίστου κεφαλαίου
 • Ύπαρξη ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταίρων. Οι ομόρρυθμοι ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις, οι δε ετερόρρυθμοι μόνο περιορισμένα μέχρι το ύψος της εισφοράς τους στην εταιρία.
 • Η ετερόρρυθμη εταιρία μπορεί να ιδρυθεί και με απλό ιδιωτικό συμφωνητικό.

2. Ομόρρυθμη Εταιρεία Ο.Ε. στην Ελλάδα:

 • Μη πρόβλεψη αναγκαίου ελαχίστου κεφαλαίου
 • Όλοι οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρίας ευθύνονται εις ολόκληρον με ολόκληρη την προσωπική τους περιουσία για τις εταιρικές υποχρεώσεις.
 • Με την λύση της εταιρίας δεν παύει η προσωπική ευθύνη των εταίρων για τις υποχρεώσεις της εταιρίας.
 • Η ομόρρυθμη εταιρία μπορεί να ιδρυθεί και με ιδιωτικό συμφωνητικό.

3. Ατομική Εταιρεία στην Ελλάδα:

 • Προσωπική εταιρεία που ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται για το σύνολο των χρεών της εταιρείας με την δική του περιουσία
 • Ευελιξία ως προς τον έλεγχο κάθε τομέα και γρήγορη λήψη αποφάσεων αφού εξαρτάται από ένα μόνο άτομο
 • Δεν απαιτείται ελάχιστο ύψος κεφαλαίου για την ίδρυση της
 • Δεδομένου ότι η ατομική επιχείρηση δεν έχει νομική μορφή ο χρόνος ιδρύσεις είναι ελάχιστος

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε έγκυρα για όλα τα θέματα της δικαιοσύνης

Επικοινωνία

Δικηγορικό Γραφείο ACE LAWYERS
Καραμπάτσος - Κατσαρός - Παππάς
Σίνα 28, Κολωνάκι Αθήνα
Tηλ: 2103303400
Fax: 2103303394
Email: info@acelawyers.gr